Bardienstreglement

Een bardienstvrijwilliger dient zich aan de volgende regels te houden:
Alle informatie over het vervullen van de bardienst is te vinden in het Barboek (dit ligt achter de bar), alle verdere relevante informatie staat in de Vraagbaak.

Er mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt:

  • Aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel dient de leeftijd gecontroleerd te worden
  • Als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid
  • Aan dronken personen
  • Buiten de openings- en schenktijden. Conform de drank- en horecavergunning zijn deze tijden van ’s middags 12.00 uur tot ’s avonds 24.00 uur

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Leden, die bardienst vervullen, drinken geen alcohol gedurende hun dienst.

Prijsacties, die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in het clubhuis niet toegestaan.

De Drank- en Horecawet vereist dat iedereen die tijdens zijn bardienst alcoholische dranken schenkt op basis van de wet in het bezit moet zijn van een Verantwoord Alcoholschenken "IVA" Certificaat.

Iedere bestelling dient direct afgerekend te worden. Er wordt geen krediet gegeven op welke manier dan ook! Uitzondering hierop is de competitie, waarbij de consumpties per team door de bardienst genoteerd worden en na afloop worden afgerekend en voor toernooicommissies tijdens toernooien.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in het clubhuis of elders op het park.
Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie, alsmede aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Indien personen agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, wordt door de dienstdoende barvrijwilliger de barcommissie en de politie voor zover van toepassing gewaarschuwd.

Iedereen, die bardienst dan wel keukendienst draait, dient kennis te nemen van het EHBO en ontruimingsplan. Dit is te vinden in de Vraagbaak achter de bar.

Bij het niet nakomen van de bardienstplicht, zonder hierover overleg te hebben gehad met de barcommissie, volgt een boete van € 25,- per dienst. Naast deze boete is er dan de verplichting de dienst alsnog te vervullen in hetzelfde seizoen of in het volgend seizoen, of deze alsnog af te kopen. Mocht hieraan geen gehoor gegeven worden, dan is het bestuur genoodzaakt de tennispas te blokkeren. Wij vragen iedereen met klem te zorgen dat het zover niet hoeft te komen. Er kan altijd een onvoorziene reden zijn, maar laat dit zo snel mogelijk weten!

Word je na de bardienst niet afgelost, terwijl dit wel op het schema staat, neem dan contact op met de barcommissie.

oktober 2021

Over de club Overzicht