Verslag van Algemene Ledenvergadering 2017

ALV 2017

Ook zo benieuwd wat er is besproken en beslist tijdens de Algemene Ledenvergadering ZLTC Ter Steeghe d.d. vrijdag 19 januari 2018 om 19:30 uur in het clubgebouw?

Aanwezig: 48 leden volgens de getekende presentielijst.

1. Opening
De voorzitter de heer Paul van den Heuvel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het vereiste quorum is aanwezig.

2. Mededelingen
Berichten van verhindering zijn ontvangen van de dames Marjan Knijnenburg, Corrie van de Velde, Corinne Stok, Cora Koopman, Muriël Vermeeren en de heren Ther Knijnenburg, David van de Velde, Loet Stok, Jan Koopman, Jac Klaassen, Joseph Sanna, Emile Goldberg, Ron van der Eem en Martijn de Weerdt.

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 22 november 2016
Er zijn geen opmerkingen, waarmee het verslag is vastgesteld' De voorzitter vraagt aan de leden een ogenblik stilte en te gaan staan om de overledenen te gedenken: de heer Wim de Vrij, de heer Henk Smaal, de heer Fons Meeder en Mevrouw Ann Goldberg.

4. Verantwoording van het gevoerde beleid
De voorzitter stelt de jaarverslagen aan de orde.
a) Jaarverslag van het bestuur
b) Jaarverslag van de penningmeester
Penningmeester de heer Bert Veenstra geeft toelichting op het financiële jaarverslag. Hij bedankt hierbij de heren Hans van Eldijk en Ron van der Eem.
c) Verslag van de kascommissie
De heren Emile Goldberg en Peter van Gameren hebben de jaarstukken 2016/2017 gecontroleerd en diverse stukken bekeken. De begroting is afgesloten met een positief saldo van € 8.206,00. De heer Peter van Gameren leest de verklaring van de kascommissie voor en vraagt decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur over het financiële beleid betreffende het boekjaar 2016/2017. De aanwezige leden gaan akkoord door middel van applaus. De heer Peter van Gameren complimenteert de penningmeester Bert Veenstra en de boekhouder Hans van Eldijk.
d) Jaarverslag van de barcommissie
e) Jaarverslag van de jeugdcommissie
f) Jaarverslag van de materiaalcommissie
g) Jaarverslag van de technische commissie
h) Jaarverslag van de redactiecommissie
i) Jaarverslag van de sponsorcommissie
j) Jaarverslag van de groencommissie
k) Jaarverslag van de Open toernooicommissie
l) Jaarverslag van de Open veteranencommissie
m) Jaarverslag PR en Communicatie
De voorzitter dankt iedereen voor het aanleveren van de jaarverslagen en legt het gevoerde beleid aan de leden voor, vraagt dit goed te keuren en decharge te verlenen. Dit wordt door de leden wederom met applaus beantwoord.

5. Financiën
a) Begroting en vaststelling contributie 2018
Begroting en vaststellen contributie: Penningmeester Bert Veenstra bespreekt de begroting voor het komend seizoen: gezien de te verwachte kosten veroorzaakt door dalend ledenaantal, extra kosten van de KNLTB en geplande investeringen, zoals ledverlichting voor banen 5/6 en het vervangen van de vloerbedekking. Mevrouw Jolanda Gerla: waarom gaat de vloerbedekking vervangen worden? De heer Daan Stip, voorzitter barcommissie, antwoordt dat na ruim 10 jaar de vloerbedekking versleten plekken heeft; gezocht wordt naar hetzelfde materiaal. De vergadering gaat akkoord met een contributieverhoging van €4,50 voor seniorleden en €2,00 voor jonge senior- en juniorleden.
b) Benoeming kascommissie
De heer Peter van Gameren treedt af en is niet herkiesbaar. De heer Jan van Esch meldt zich aan. De heer Emile Goldberg is herkiesbaar en zal gevraagd worden weer deel uit te maken van de kascommissie. Na afloop van de vergadering heeft de heer Leo Goudriaan zich aangemeld als reservelid kascommissie.

6) Verkiezing bestuur
Mevrouw Muriël Vermeeren treedt af als voorzitter jeugdcommissie. De heer Arne Busink treedt af als voorzitter technische commissie. Zij worden bedankt voor hun inzet met een attentie. Er zijn nog geen opvolgers gevonden. De voorzitter spreekt zijn teleurstelling uit over de matige respons op de brandbrief vanuit het bestuur: Dit heeft 4 aanmeldingen opgeleverd.

7) Voorstellen en mededelingen van het bestuur
a) Ledverlichting: voorzitter van de MC de heer Frank Versnel geeft toelichting: de huidige verlichting voldoet niet aan de eisen van de KNLTB; ook leden klagen over de slechte kwaliteit van de verlichting. De voordelen van ledverlichting o.a.: daglichtsituatie gedurende ongeveer 25 jaar, nagenoeg geen terugloop in lichtsterkte, 30% besparing op de energiekosten, lampen kunnen direct aan/uit gezet worden, mogelijke subsidie op duurzame maatregelen van de overheid. De bestaande masten kunnen gehandhaafd worden. Bij toekenning van de subsidie is het bestuur voornemens deze duurzame maatregel als pilot te laten aanbrengen op banen 5/6, met als uitgangspunt dit naderhand voor alle banen te realiseren.
Op vragen van mevrouw Gerla en de heren Goudriaan, Schut, Mosheuvel en Van der Drift worden deze als volgt beantwoord: de subsidie is inmiddels aangevraagd. Om het ledplan door te zetten is het verkrijgen van subsidie een voorwaarde van het bestuur gezien de grote investering die gedaan moet worden; deze clausule is opgenomen in de offerte van Firma Oostendorp; de subsidie kan de komende jaren opnieuw aangevraagd worden voor dezelfde duurzame maatregel. De subsidie is niet dezelfde als voor Vereniging Van Eigenaren, maar voor sportverenigingen. De ledverlichting is geen terrasverlichting, daarvoor zal naar een andere verlichting gezocht worden.
Er is gekeken welke energiebesparende maatregelen verder mogelijk zijn, zoals zonnepanelen. De gesprekken hierover met de gemeente zijn teleurstellend verlopen. Omdat de kosten hoog zijn, is dit onderwerp voorlopig geparkeerd
b) Aanpassing afhangbord: het oude afhangbord wordt vervangen. Ook komt er een nieuwe website, gebruiksvriendelijker en met een moderne uitstraling. Webmaster Ron van der Eem houdt zich hiermee bezig, en onderhoudt ook de contacten met AllUnited.

8) Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden
Er zijn geen voorstellen ingediend.

9) Rondvraag en sluiting
*De heer Wim Bruggeman vraagt waarom er € 5.200 aan de gemeente betaald wordt voor het niet verrichten van groenonderhoud. Gesprekken met de gemeente hierover zijn gaande. Er wordt door de gemeente een groenplan uitgewerkt in overleg met de bewoners van de Bootjessteeg. Bij de gemeente ligt onze eis om wortelschermen aan te brengen ter bescherming van de banen, op kosten van de gemeente
*De heer Emile van der Drift raadt het bestuur aan de plannen voor de toekomst eerder aan te kondigen, zodat leden beter geïnformeerd zijn en mee kunnen denken. De voorzitter belooft hieraan gehoor te geven.

10) Nieuwjaarsborrel
Het is tijd voor het laatste 'punt' van de agenda; de voorzitter dankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en inbreng, en sluit de vergadering met de woorden: ‘Tennissen doe je bij Ter Steeghe'
Het verslag wordt vastgesteld in de volgende Algemene Ledenvergadering 2018, te houden in januari 2019.

Secretaris                                                                                      Voorzitter

Nieuwsbrief artikelen Overzicht